دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : راضیه   رحیمی

پست الکترونیکی : r-rahimi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : محیط زیست

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 7

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه محیط زیست

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

راضیه رحیمی

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^